Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
Көзүн май баскан, терисине батпай чытыраган ак куба жигит Мамбеталынын жупуну тейине карап, сезге сын-дырмакка минтиптир: — Аксакал, жакшы эле журт аралап
Боз улан үн катпай кирип келип, көзгө комсоо карыны тиктеп калат. Мамбеталы уланга жылуу ырайда карап, озунуп салам айтат. Андан сон дегени бул: — Балам,
Совет бийлигин орнотушкан жана чыңдашкан карылар менен окуучулар жолукмак болушат. Директор Мамбета-,лыны ээрчитип, мектептин залын аралатат. Түркүм көрсөтмө
Байлыгы менен атасын ызаламакчы болгон дүмбүл кара киши кеткен соң небереси буларды сурады: — Ата, биздин досторубуз барбы? Мамбеталы уулуна буларды баян этет: — Ким эл камында
Кай бирөөгө кош колдоп, кай бирөөгө бир колдоп, кээ-сине баш ийкеп, ал эми Мамбеталыны көрмөксөнгө салып, жандан өткен жигитти небереси жактырбады: — Ата,