Кирүү
Ырлар бөлүмү
Кызды көрдүм кыпкызыл гүл кармаган, Өзү жалгыз, жигити жок жандаган. Гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт, Биле албадым гүлүн кимге арнаган? Жыттап
Эч ким чыкпаган соң сындап, Халтуранын кашка чымыны– Учуп жүрөт дыңылдап. Кээ бирөөлөрү сынчылардын– Тим эле, мурдуна конот ыр-ырдап
(Айдалып бара жаткандагы энесине ырдаганы) Боздодуң, апа, боздодуң, Кайгымды кайра козгодуң. Кайрат кылсаң болбойбу, Тирүүмдө жоктодуң...
Өңүм тургай, түшүмдө да көрбөгөн, Такыр чоочун бирөөнү, Көз алдыма койду апкелип элесим. Бирок анын тышкы түрү-түсүнөн Бир оңтойсуз
Шота аба, чын достуктун эң кымбаты, Эр үчүн, керек жерде ак кызматы. Жөнөй бер дагы сонун жерге алпарат, Алдагы мен берген ат–кыргыз аты. Таарынба,