Кирүү
Баталар бөлүмү
Сандыкта пулуң мен элем, Сайраган булбул сен элең, Сандыкта пулуң куурады, Сайраган булбул сулады. Кайкы кулак кара атың, Айды
Күлүктү чапсак бир сыноо, Акелер сизден бир суроо. Алтындын кени кайда экен? Баатырым акем кайда экен? Аргымак чапсак бир, сыноо, Отургандар
Кыргыздар анттан (жан берүүдөн) эң жаман корккон. Ак ишке бирөө жан берсе ал тез аранын ичинде эле бир чоң зыянга учурап, бала-чакасынан майып болуп, кайсы
Өмүрдүн уландысын, укумтукумдун жалгоочусу болгон баланы чоңойтууда, багууда кыргыздар өзүнчө бир улуттук түстөгү бала багуу маданиятын калыптандырган. Балага
"Энеси суу кыргыздын, Атасы тоо кыргыздын", Көрдүңбү сөздүн уңгусун. Ала-Тоо бойлоп көчкөн эл, Аркайган тоодо оскон эл, Кирин