Кирүү
Баяндамалар бөлүмү
Исхак раззакович раззаков Исхакэнеден эрте айрылды. Анын кандайандайын да, өң ажарын да билбей калды. Эсинде жок энеси. Элдин айтымында
адабиятыбыз! Мезгилдер өткөн сайын, ушул көп улуттуу адабиятыбыздын бир бүтүндүгү чулу тартып тамырын жайган сайын, ал өзүнүн ар түрдүүлүгүн танса, балким,
жомоктор дүйнөсү Теодор Герценди "Манас" сюжетине тартып келгендей. Таласта Манастын күмбөзү бар, "Манаста" айтылган Эчкилинин тоосу бир жагында турса, бир жагында
Эне - үй-бүлө куту Эне үйдүн куту. Баланын, үйбүлөнүн бактысы. Турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп, чоңойткон
Акыл карачач Жээренче чечен баласын ээрчитип жолдо келе жа-тып: "Ат жалына казан ас",— деди. Төлөмырза түшө ка-лып, аттын жалына от коюп, өрттөп жиберди.