Кирүү
Эпос бөлүмү
Түп атасы Түгөл кан, Түбүнөн Кыдыр даарыган, Башкы атасы баары кан, Башынан Кыдыр даарыган. Түнөп өткөн жерине Түптүү мазар орногон Муну
"Кыргыздар эл алдындагы улуттук сыймыгы катары биринчи"Манасты"аташат. "Манас" эпосун изилдөөчүлөр Манас баатыр
Манжуулардын Коңурбай Казынасын ачтырып, Карк алтынын чачтырып, Калдайып жаткан тоолорду Калдыратып каздырып, Коргошунун агызып, Калдайган
Алайга бараарда мен катуу ооруп төшөктө жаткам. Кандай акыбалда барганымды бир Теңир билет, анан мени менен барган Шакин агай, Талант, Эрнесттер билишет. Эмне
Супа саадак салганда, Таң дүмпүйүп калганда, Көрдүңбү кытай бузугун Кытай кайнап толуптур. Кытай кайнап кыжылдап, Кумурскадай