Кирүү
Эпос бөлүмү
Арууке апа керээзи О Теңир! Кыязы жазуу тагдарыбыз ушул белем?! Алты жылдан берки талаш-тартышыбыздын чегине келдик... Агайдан менин кайра-кайра кечирим
Атка минип толгонуп, Арстандай комдонуп, Айкөлүн Манас турганда, Баякы кара сурдун сулуусу, Ургаачынын нурдуусу, Он эки кыздын
Кара суунун боюна, Жекендүү көлдүн оюна, Жетип барды Айчүрөк Семетейдин жолуна. Алмамбеттин Гүлчоро, Эр Чубактын Канчоро, Алар
Калмактын Кочку балбаны жети жүз кол менен жер коруп келип, Манаска катылып, Манас аларды такыр кырганы Айтып оозун жыйганча, Бай Жакып ачуу тыйганча, Кудай
Ээр белдей белеске Из чалган Бакай акылман Эңкее барып көрдү эми, Мыйыгынан күлдү эми. Камандар добулбасын чалыптыр, Дуулдап