Кирүү
Салттар бөлүмү
"Үзөңгүнү тең теминбей". Бул улуктарга карата айтылат. Ка-лыстыктан тайып, биреелерду аса, биреелерду баса карагандар. Өз жактагыларынын көмөчүнө күл тарткандар.
"Дешпе, дешкенден кийин келжирешпе". Дешпе - убаданы бузбоо, бир нерсени чечүүгө бек туруу. Адамдар тиричиликте ынты-макта жашоого бет алат. Бироолор
Жүгүнтпей эле кой. Жүгүнүү - бироелерго чеголеп берүү эмес, ургаачылардын улууларды ызаттоосу. Салам айтуунун эң бир илбериңки мамилеси. Муну атам замандан
Терөпейилдик.Бул - кыргыз журтчулугундагы терс сапаттар­дан, адаттардын бири. Төрө - бийлик ээлеринен, көбүнчө казактар, бул сөздү арбын колдонушат.
Ой-пикир түзүүчүлүк. Бул - пендечиликтеги жүрүш-туруш каси-еттерине карата багытт алган түшүнүк. Мунун эки тарабы бардыгы: Биринчиден, адамдын оң сапаттарын