Кирүү

Үзөңгүнү тең теминбей

"Үзөңгүнү тең теминбей". Бул улуктарга карата айтылат. Ка-лыстыктан тайып, биреелерду аса, биреелерду баса карагандар. Өз жактагыларынын көмөчүнө күл тарткандар. Үзөңгү аркылуу атка ми-небиз. Андайлар ээрге түз отуруп бастырганда тең теминбей, бир жагына оодук бастыруучуларга отме маани катары салыштыра ай-тылуучу сез.

Ой-пикирлер