Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Чилдиң бут чий казат. Талаага таруу чачтым, Талпылдап үйгө качтым. Талаага таруу чачтым, Тарпылдап үйгө качтым. Музга буудай