Кирүү
Кыргыз адабияты бөлүмү
Санжыра — кыргыз элинин байыртадан багып келе жаткан ата-мурасы. Башка түрк элдеринде шежире, чежире, чажара деген түрдө айтылат, арабдын чажара
Атаман уурулардын тагдыры (повесть) Кубандык үйдүн астындагы секичеде куш жаздыкты чыканагына коюп, тээ бир убакта үйрөнгөн "Алмашым" деген ырдын
адабияттар кеңири пайдаланылган. Мына ушулардын негизинде Жети-Суу аймагынын тарыхына жетишерлик деңгээлде мүнөздөмө берилген. Ошондуктан В. В. Бартольд
Константин Кузьмич Юдахин сексен бешке эки ай толбой кайтыш болду. Ал Орск (казакча аты — ЖаманКала) шаарында дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган.
Жеңижок менен Коргоол КОРГОЛ: Аманбы, аба Жеңижок? Ак калпактуу кыргыздан, Айтышаарга теңи жок. Анык булбул