Кирүү

Терөпейилдик

Терөпейилдик.Бул - кыргыз журтчулугундагы терс сапаттар­дан, адаттардын бири. Төрө - бийлик ээлеринен, көбүнчө казактар, бул сөздү арбын колдонушат. Бизде "улук" деген түшүнүккө да үндөшөт. Албетте, табигый маданияты тайкы болсо да, колунда мансабы бар, алдындагыга, катардагыга езүнүн жекече сапатын көрсөтүүсү, өзү өзгөлөрдөн жогору коюусу. Теңсинбөөсү, тондоо-сун болуусу, курнамыскөйлүгү, демек, мындайлардын колунан эл-дик иштердин чыкпоолору, өзүнүн чөйрөсүнөн башкаларга салкын коз менен кароосу. Азыркы чиновниктерди карапейил үчүн гана жашагандар деп атоого болот. Себеби алар айрым жүрүм-турумда-ры , байлыгы, бийлиги боюнча эл-журттан айырмаланып да, айры-лып да калышты.

Ой-пикирлер