Кирүү

Ой-пикир түзүүчүлүк

Ой-пикир түзүүчүлүк. Бул - пендечиликтеги жүрүш-туруш каси-еттерине карата багытт алган түшүнүк. Мунун эки тарабы бардыгы:
Биринчиден, адамдын оң сапаттарын көтерүп чыгуусу. Анын жекече инсандык даражасын ого бетер бийиктетүүсү, ага айрымдар-дын суктануусу, андайлардын кан жолун өзүнө тандоосу;
Экинчиден, бирөөлөрдүн көралбастыгы, анынжекече адамдык деңгээлине кара так түшүрүүсү. АйрымДар, логикасы начарлар, оң-дой албай, анын айткандарына ишенүүсү ого бетер дарбытып, дүрбөтүп алуулары. Бул ак адамды каралоочулук, кара ниеттик көралбастык. Пикир келишпеечүлүктүн бир түрү. Акыры анын бети ачылаары, акийилип, бирок, сынбастыгы...

Ой-пикирлер