Кирүү
Эпос бөлүмү
Кара суунун боюна, Жекендүү көлдүн оюна, Жетип барды Айчүрөк Семетейдин жолуна. Алмамбеттин Гүлчоро, Эр Чубактын Канчоро, Алар
Асман жана сөз Эсенкан жолой менен дөңгөнү баш кылып, манасты кармап келүүгө он миң кол аткарганы Манас эсенкандын жиберген колунан эки жүз кишисин
Калмактын Кочку балбаны жети жүз кол менен жер коруп келип, Манаска катылып, Манас аларды такыр кырганы Айтып оозун жыйганча, Бай Жакып ачуу тыйганча, Кудай
Таң дүмпөйүп калганда, Супа саадак салганда, Асмандан жарык төгүлүп, Жер шоокумдап көрүнүп, Жетик Бакай кан абаң. Кеткен жерден
Ээр белдей белеске Из чалган Бакай акылман Эңкее барып көрдү эми, Мыйыгынан күлдү эми. Камандар добулбасын чалыптыр, Дуулдап