Кирүү
Эпос бөлүмү
Семетей менен айчүрөктүн тойу Таң калганы курусун, Ташка салып куручун. Гүлчоронун жактырбай, Кыздар менен турушун. Айланада
Семетей. Түшүнүктөр 1. Ойрот — уруу аты. 2. Эрөөл — кыр көрсөтүү, жоого аттануу. 3. Кирпил — уялчаак, жарамсыз. 4. Темгил
Арууке апа керээзи О Теңир! Кыязы жазуу тагдарыбыз ушул белем?! Алты жылдан берки талаш-тартышыбыздын чегине келдик... Агайдан менин кайра-кайра кечирим
Жыргалдуу Кең-Кол жеринен, Ак калпак кыргыз элинен, Кайнардын кара көзүнөн, Как чынардын өзүнөн. Төрт-Көлдүн төмөн жагынан, Төрөңдүн
Атка минип толгонуп, Арстандай комдонуп, Айкөлүн Манас турганда, Баякы кара сурдун сулуусу, Ургаачынын нурдуусу, Он эки кыздын