Кирүү
Ырлар бөлүмү
Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай. Жүралбаймын күндө сени сагынбай. Мээ сергитет менде жүргөн элесиң, Мелмиреген Ысык-Көлдүн таңындай. Көзүң
Бир нече күндөр өтүп келгенине, Жаткан кез госпиталда баатыр Кубат. Кубанып дарманына киргенине, Халатчан коридордо басып турат. Сүйлөшөт
Кең-Колдун башы кең шибер, ботом, Кеңирсип жаткан, Карагул ботом. Нарколдун башы тар шибер, ботом, Талымсып жаткан Карагул ботом. Алтындан
Мен өмүрдө канча узун Жол басканым билбеймин. Кандай кызык ойго чөмдүм Не айтканым билбеймин. Жашоонун бир кур өзөнү, Барат мени
Тоонун көркү таш болот, Боло турган азамат Он бешинде баш болот, Эси кеткен бир жаман Элүүндө жаш болот. Баланы мээнет басса таз болот, Жакшы