Кирүү

Карагул ботом

Кең-Колдун башы кең шибер, ботом,
Кеңирсип жаткан, Карагул ботом.
Нарколдун башы тар шибер, ботом,
Талымсып жаткан Карагул ботом.
Алтындан сака калчадың, ботом,
Айыңа жетпей чарчадың, ботом.
Күмүштөн сака калчадың, ботом,
Күнүңө жетпей чарчадың, ботом.
Мен аркар атып тийгиздим, ботом,
Мен аркар тон кайдан кийгиздим, ботом.
Элик бир атып тийгиздим, ботом,
Элик бир тон кийгиздим, ботом.
Элик бир тон кайдан кийгиздим ботом.
Көк-Кайкы барып конуптур, ботом,
Мен артымды карабай, ботом,
Балдыркан түбү былк этет, ботом.
Балалуу элик деп койдум, ботом.
Мен ботомду жеп койдум, ботом.
Тобурчагың тор болор, ботом,
Токсондогу атакең, ботом.
Сенин тозогүң тарып кор болор, ботом.
Аргымагың ат болор, ботом,
Алтымышта энекең, ботом,
Сенин азабың тартып кор болор, ботом.
Кулуну өлгөн бээдей, ботом,
Кууратып кеттиң, Карагул ботом.
Ботосу өлгөн дөөдөй, ботом,
Боздотуп кеттиң, Карагул ботом.
О, Карагул ботом,
О, Карагул бот-ом!

Ой-пикирлер