Кирүү

Бир гана кемчил

Совет бийлигин орнотушкан жана чыңдашкан карылар менен окуучулар жолукмак болушат. Директор Мамбета-,лыны ээрчитип, мектептин залын аралатат.
Түркүм көрсөтмө куралдарга бай класстарды көргө-зөт. Андан сон чылымдын түтүнү уюлгуп жаткан "Муга-лимдер бөлмөсүнө" киргизет.
Карыларды салкын кабыл алган кай бир мугалимдер-ди байкап туруп, Мамбеталы мындай деген экен:
— Ыракмат силерге, баарын жабдып койгон экенси-ңер. Баары түгөл экен. Бир гана дубалдар сүйлоп, киши-ңер унчукпай турганы болбосо, кынтык жок экен.

Ой-пикирлер