Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
Төрдө чатырап, алагүү тартып олтурган топтун үстүнө жупуну кийинген, көзгө комсоо көрүнгөн, сары чийкил абышка салам айтып кирип барат. Баласы курдуу жигит-тер
Акылман бул суроого төмөнкүчө жооп кайырган: — Өмүр үч учурда кыскарат. Бут көтөрө алгыс курсак бар да, шагып көтөрө алгыс бутак бар. Булар
Төрт жашар небереси ойноп жатып, көмкөрөсүнөн кет-ти. Ал башын көтөрүп, чон атасын караса, жана эле кө-рүп турган болчу, бирдемеге алаксып калыптыр. Небереси
Кызуу иштеп жатканда телефондун чырылдап турга-ны көкөйгө тийгидей. Же уруша албайсың, же бир кагаз-га төгүлөр оюңду кайтып таба албай, беймаза болосуң. Анан
— Ата, канткенде бактылуу болом,— дептир небереси. — Уулум, жалгыз кишинин бактылуу болгону бул ач көздүк, ал болсо акыр түбү кырсыкка такайт. Жалпы эл-дин