Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
— Кырсык кай убакта чалат? — деп калды отузга ба-рып калган жигит улутуна. — Өзүнө катаал, өзгөгө март адам кырсыктан сырт калат. Ар кандай азгырыкка
Шаардагы небереси жайкы каникулда гитара асынып Квлди. Ал бирде дангыратып, бирде дүңгүрөтуп, кулак тупдуруп жатты. Качан гана небереси чарчап бүткөндө Мамбеталы
Көп кабаттуу үйлөрдөн кай бирөө күчүгүн жетелеп, кай бирөө мышыгын кетерүп чыкса, Мураттын ичи күйдү. Ал чон атасына жаракөрлөнө муну айтты: — Ата, атаке
Алтымыш таяп калган кары Мамбеталынын ичкердеги уулуна келди: — Баламды кырсык басып, иши кыйындап турат. Сот-ту тааныйсыңбы. Уулу ойлонуп калганда
Бир чал жаштардын кылык-жоругуна кейиди: "Азыркы жаштарьщ улуудан ийменбейт. Көчөдө өбүшчү болду. Са-ламы жок, мурду менен бир тиет. Биздин убактагы далай сонун