Супа саадак салганда, Таң дүмпүйүп калганда, Көрдүңбү кытай бузугун Кытай кайнап толуптур. Кытай кайнап кыжылдап, Кумурскадай
Семетей менен айчүрөктүн тойу Таң калганы курусун, Ташка салып куручун. Гүлчоронун жактырбай, Кыздар менен турушун. Айланада
Семетей. Түшүнүктөр 1. Ойрот — уруу аты. 2. Эрөөл — кыр көрсөтүү, жоого аттануу. 3. Кирпил — уялчаак, жарамсыз. 4. Темгил
Арууке апа керээзи О Теңир! Кыязы жазуу тагдарыбыз ушул белем?! Алты жылдан берки талаш-тартышыбыздын чегине келдик... Агайдан менин кайра-кайра кечирим
Жыргалдуу Кең-Кол жеринен, Ак калпак кыргыз элинен, Кайнардын кара көзүнөн, Как чынардын өзүнөн. Төрт-Көлдүн төмөн жагынан, Төрөңдүн

Notice: Undefined variable: page2left in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/index.php on line 52
Кошумча