Кирүү
Күлүктү чапсак бир сыноо, Акелер сизден бир суроо. Алтындын кени кайда экен? Баатырым акем кайда экен? Аргымак чапсак бир, сыноо, Отургандар
Кыргыздар анттан (жан берүүдөн) эң жаман корккон. Ак ишке бирөө жан берсе ал тез аранын ичинде эле бир чоң зыянга учурап, бала-чакасынан майып болуп, кайсы
Кайырмалуу тереңде, Карыганда мен атаң, Кайгыңды тартып жүрөмбү.Бурулмалуу тереңде, Буркураган мен атаң, Мунуңду тартып жүрөмбү. Карарган
Ийри-Сууну бойлогон, Ителги салып ойногон. Кара-Сууну бойлогон, Карчыга салып ойногон. Карала каймал жетелеп, Как талаадан өтпөй