Кирүү
Петр Ивановичтин колуна телеграмма тийгенде, далдырап эмне кылаарын билбей калды. Саамдан кийин эсине келе түштүбү, муунжуүнү бошоп бышак табаймышактабай туруп
Илгери-илгери өткөн заманда бир чал жашаган экен. Карылыктан көзү көрбөй, кулагы укпай, тизелери калчылдап, анча баса албай калыптыр. Тамак ичээрде колдору
Сандыкта пулуң мен элем, Сайраган булбул сен элең, Сандыкта пулуң куурады, Сайраган булбул сулады. Кайкы кулак кара атың, Айды
Күлүктү чапсак бир сыноо, Акелер сизден бир суроо. Алтындын кени кайда экен? Баатырым акем кайда экен? Аргымак чапсак бир, сыноо, Отургандар
Кыргыздар анттан (жан берүүдөн) эң жаман корккон. Ак ишке бирөө жан берсе ал тез аранын ичинде эле бир чоң зыянга учурап, бала-чакасынан майып болуп, кайсы