Кирүү
Кайырмалуу тереңде, Карыганда мен атаң, Кайгыңды тартып жүрөмбү.Бурулмалуу тереңде, Буркураган мен атаң, Мунуңду тартып жүрөмбү. Карарган
Ийри-Сууну бойлогон, Ителги салып ойногон. Кара-Сууну бойлогон, Карчыга салып ойногон. Карала каймал жетелеп, Как талаадан өтпөй
Конур салкын жел келет, Жер жылымдап, кар эрип. Кош эмчеги тырсыят, Кыз толукшуп бой керип. Жерден келет жел кабар, Тал, теректер