Кирүү

Жылымчы митаам неме

Бул - эр-жигиттердин бир терс са-паты. Эл ичинде тымызын бузукулук кылган, арам ойлуу, астыртан журт ичин булундурген немелерге карата багышталат. Макал ото одоно айтылат. Акырын тымызын журуп, эл ичин ириткен, тигиндей адамдардын ич ара кылган арам ойлору, жургузгон аракеттери андан да жаман сезилет. Ошондуктан, одоно айтканда, жылымчы осуракка салыштырып отурбайбы?

Ой-пикирлер