Кирүү

"Ат сураган кордук эмес, ээр сураган кордук"

"Ат сураган кордук эмес, ээр сураган кордук". Бир жакка минип бастырууга, бир зарыл жумуштарын буткорүп алууга, же атайын сурап мингич кылууга, кездеген жерине жетип алууга туура келет. А бирок, ээр-токумун кошо токуп бироолер берүүсү ето кыйын. Себеп дегенде ат минүү доорунда ар бир үй-бүледе озүнчо ээр-токумдары бар. Анысы дайыма ат үстүндо болот. Бардык жумуштар ат аркылуу бүткорүлот. Мал кайтарат, мал тосот, айылчылашат, кечуп-конушат, демек, башы бош ээр-токум болбошу мүмкүн... Ошондуктан, аттан айрыл, ээр-токумдан айрылбашыбыз керек.

Ой-пикирлер