Кирүү

Жылдык отчёт

Жылдык отчёт - совхоз, колхоздо - айыл чарба ишканасынын өткөн жылдагы иш аракетинин негизги жактарын чагылдыруучу жана анын отчёттук мезгилдин (колдо болгон каражат, каражат булагы жана экономикалык мамилелер) башындагы жана аягындагы мүлктөтө абалынын көрсөткүчтөр системасы. Жылдык отчёт мамлекеттик отчёттуулуктун бир түрү, маанилүү жыйынтыктоочу документ. Жылдык отчёттун көрсөткүчтөрүн анализдөө аркылуу чарба жетекчилери менен коллективдин ишине баа берилет, өндүрүштү уюштурууну жакшыртуу боюнча жыйынтык чыгарылып, сунуштар берилет.

Совхоздун жана колхоздун жылдык отчётунун мазмунун жана таблицалык формасын ССРБ мамлекеттик статистика комитети менен ССРБ финансы министрлиги бекиткен. Совхоздун жылдык отчётунун негизги бөлүгү жыл башына жана аягына карата түзүлгөн бухгалтериялык баланстын таблицасы (№ 1-форма) болуп эсептелет. Анда совхоздун жалпы мүлктүк абалы көрсөтүлөт. Колхоздун жылдык отчётунун мазмунунун көп жери негизинен совхоздун отчётуна окшош. Колхоздун отчётунун өзгөчөлүгү анын социалдык менчиктин кооперативдик түрү болгондугу менен шартталат.

Ой-пикирлер