Кирүү

Желпүүр муруттуулар

Желпүүр муруттуулар - уулуу коңуздар тукуму. Эркегинин муруту калак, ургаачысыныкы араа сымал. Кээ бир түрлөрүнүн ургаачысы канатсыз. 400 дөй түрү кеңири таралган. Мурунку ССРБ нин аймагында 15тей түрү белгилүү. Личинкалары жалгыз-жарым аары, таракан, таарыгыч жана башкаларды жок кылат.

Ой-пикирлер