Кирүү

Жандай салып бастырса, жакшы атка жол жокпу

"Жандай салып бастырса, жакшы атка жол жокпу". Туз маа­ниде айтканда макал түшүнүктүү. Шайдоот аттар көп атчандар ме­нен бастырганда өз ордун, жолун таап жүрөт. Аттар да жол талашат. Ич-ара алар да орун бошотот. Анткени аксакал аттардын даңканы бири-бирине билинип турат. Айбааты, шаңы болот. Ошон үчүн сокур сезимдери менен сезишет.

Бирок бул макалдын соз төркүнү башкача чалып турат. Эр жигит эпкиндүү, жагымдуу иш кылса, күч-аракеттери айкын, асыл максат-тар айкалышса, андайларды эли-журту өзүлөрү эле барктап-бапес-теп, тарбиялап-таалимдеп алат өндүү астейдил түшүнүктү берет.

Ой-пикирлер