Кирүү

Жаман кошуналыгын колко кылат

"Жаман кошуналыгын колко кылат" Бул өзүн-өзү кунарсыз барктоо. Т.а. "Мен барбасам, ким жанына көчүп келет эле. Башка-лар сага кошуна болбойт болуучу. Мен гана кошуналыкка чыдап ол-турамын" -деш аркылуу өзүнүн начар сапаттарын билдируу.

Ой-пикирлер