Кирүү

Жалгыз жибербөө

Жалгыз жибербөө. Бирөөлөрдүн бирдемелери бул жарык-жал-ган дуйнеден кайтса, ал адамды ошол тарапка жалгыз жибербее салты да бар. Бөлөк-бөтөн элден болсо, антип жалгыз жиберүү ошол айыл үстү үчүн да уятыраак сезилет. "Ээ, ботом, ал жерде эл жок бекен, өзү эле келиптир" - деген сез ар-намыска доо кетириши ык-тымал. Ал кызмат аткарган элден ынтымак чогултуп, "Баланча да өзүбүздүн балабыз болуп калды эле, мына бул биздин кошумча-быз", - деп жай айтуу баарынан алымдуу болот. Бул - наркты-салт-ты билген журттун кылаары!..

Ой-пикирлер