Кирүү

Айлана-чөйрөдөгү терс таасирлер

Айлана-чөйрөдөгү терс таасирлер. Адамзат пенделеринин жашоо-тиричиликтеринде эмнелер гана кездешлейт. Көрүп билген көрүнүштөрү жагымдуу да, жагымсыз да маанай берүүсү аркылуу ага. карата мамилелер пайда болуусу чындык. Андай өзгөчөлүктөр:
Биринчиден, үй-бүлөчүлүктүн, ата-энелердин, улуулардын, же-кече турмуштук берген белгилерин айтуубуз;
Экинчиден, кече тарбиясынын, айыл тарбиясынын, шаар тар­биясынын адамды өзүне тартуусу. Андан адамдын ала турган оң-тескери таалимдери;
Үчүнчүдөн, чет өлкөлүктөрдүн агылып келиши, биздин ал та-рапка баруубуз, "дүйнөлүк цивилизациялык маданиятка талпынуу-буз", анын оң-терстарабын андай албообуз;
Тертүнчүдөн, кайсыларды кабыл алуубуз керек, бизге жагым­сыз көрүнүштер эмнелер, тааный билбеебүз, биреелерден таасир алуулары эмес, аларды ачык эле тууроолорубуз;
Бешинчиден, элдик ар-намысыбызды сактай албай, ошол тарап-ка биротоло кетүүлерүбүз, алардын карамагына етүүлөрүбүз;
Алтынчыдан, ички дараметибиздин жоктугу, т.а. муундарыбыз-га таалим-тарбия берүүдегү алсыздык, демек, андай сапаттардан арабек келүүбүз.
Жетинчиден, жаш муундардын ата-салтында, эне адебинде естүрүүдегү бирдиктүү иш-чаралардын жоктугу, ж.б.лар менен түшүндүрүүбүз...

Ой-пикирлер