Кирүү

Манастын чоролору

Манастын чоролору:
Жайсаң
Каракожо
Бообек
Кыргыл Ажыбай Кутубий

Мажик Шаабек
Кутунай Шүкүр
Чалик Алтай
Чалыбай Кошабыш
Ырчуул Ыбыш
Бозуул Алкен
Шууту Жоорунчу
Тазбаймат Тоорулчу
Төлөк Кайгыл
Агыш Бегеп
Агыдай Кербен
Калкаман Дербен
Токотай Кабыке
Серек Жабыке
Сатай Бооке
Атай Тертай
Үмөт Кожоке (Ормоке)

Ой-пикирлер