Кирүү

Элдик адам

Элдик адам. Бул - езүнүн бүтүндой емүрүн Ата-журту учун ар-наган, ар дайым жүрегү-жүлүнү алар менен тең соккон, ак эмгеги, астейдил дили, бутундей ене бою: "Тууган жерим, бир боор злим", -деген чыгаан инсан. Мындай касиеттери:
Биринчиден, езду озум, езгену жатым дебей, тең саноосунан;
Экинчиден, артында Ата-журт учун калтыра турган эмгектеринен;
Үчүнчүден, элдик деген улуу сездү ар дайым урматтоосунан;
Тертүнчүден, элине-жерине колунан келишинче кайрымдуулугунан;
Бешинчиден, езүнүн кийин-соң өлбөс-өчпөс калуусунан көрүнүүсү. Ата конушубузда каны-жанында "Кыргызым", - деп дүрбелөген, кылымдан калуучу уул-кыздары арбын. Алардын кыз-маттары мураска, керезге, таберикке айлануусу.

Ой-пикирлер