Кирүү

Кузаматчылык

Кузаматчылык. Бул - ичкүптүүлүктүн бир туру. Кузамат кылуу - албетте, терс күрүнүш, ичте кек калуучулук. Эртедир-кечтир аны сыртка чыгаруусу аркылуу гана бири-биринин таарынычтарын жазуу менен кыргыз эли кектешүүсүн жойгон да, "Кекти каапырга (башка диндегилер) жараткан" -дешкен. Адамдар ичтеринде кузамат сак-талбагандай жүрүш-турушка эгедер болушкан. Мындан араздашуу-лар, ортосу ачылып кетүүлөр да кездешкен.

Ой-пикирлер