Кирүү

"Өлө албай жатып өлөң айтат"

"Өлө албай жатып өлөң айтат". Өлөң- казакча ыр. Өлөң айтуу - ырдоо. Сүйүмбай, Жамбыл, Кенен, Үмөтаалы, Майкот сыяктуу казак элинин акындары өлөң айтуунун чеберлери болгон. Өлөң ыры көбүнчө торт муундан турган, домбуранын коштоосу, же оозеки түрдө да, аспап менен да, аспапсыз да ырдала, айтыла берген. Демек, мындай таланттар баркталган, даңкталган. Сөздүн отмо мааниси айрымдар бар, чамаа-чаркы чак. Колдорунан эчтеке келбейт, жарутылуу бирдеме жарата деле албайт. Анан эле оозу менен орок орот.  Алын билбей иш кылуучуларга, өпкөсүн көптүрүүчүлөргө бул макал мисал боло алат.

Ой-пикирлер