Кирүү

Күмөн саноо

Күмөн саноо. Бул - ал адам тууралуу башкалардын орто ойдо болуусу. Ачыкка чыкпай, ошондон алдырган, айткан, уккан, бирде-мелерин бирөөлөрден көрүүсү, "Ушунун эле колунан келди", "Башка-
лар антпейт", - деп басса-турса эле кылт этүүсү. Аны ачык айтпоосу, өзүнчө аразатта, бушаймандыкта жүрүүсү. Мындайда "Алдырган апасынын коюнун ачат" болбоосу...

Ой-пикирлер