Кирүү

Ыйкы-тыйкылык

Ыйкы-тыйкылык. Бул адамдардын ич ара мамилелеринин бу-зулушу. Бара-бара адатка айланып кетүүсү. Үй-бүлөнүн, башкалар-дын мамилелерин турмуш-тиричиликтин маңызына доо кетирүүчүлүк. Акыры анын аягы бөлүнүүчүлүк. Ал көптөн бери ынтымаксыз жашо-ону, ажырашып тынышты. "Андан мен кыйынмын, мендён ал кый-ын", текөөрдөшүүсү, билимдик, мансаптык таймашуучулугу, өзгөче бирөөсүнүн көкүрөк таптуулугу;
Үчүнчүдөн, чын эле экинчисинин көз карашынын тактыгы, төптүгү, адилеттүүлүгү, ага экинчисинин моюн сунбоочулугу;
Төртүнчүдөн, экөөнүн бирөөсүнүн терсаяктыгы, карөзгөйлүгү, ажымулуктугу, такай ушундай жолдо жүрүүлүгү.

Ой-пикирлер