Кирүү

Казан-аяк калдырайт

Бул - үйдөгү эри-катындын ич-ара кер-мур айтыша түшүүсү. Кайра эле жашоолорунун оз нугуна өтүшү. Өзгөчө аялдарга карата айтылып калгандай...

"Эрди-катын урушат, эси кеткен болушат"-дейбиз. Макалдык туюнтма да буга үндөшөт. Мында отмо түшүнүк жатат. Т.а. болу-

шуп, жаман көрүнүүнүн кажети жок, баары бир алар элдешип алы-шат деген чындык турат.

Ой-пикирлер