Кирүү

"Бокторүп кетүү"

Бөктөрүнчөк-эр эңиште(эр оодарышта) аттын соорусуна тоголоктоло коюлган корпоче. Ал оюн учурунда эр үчүн өбөк, жөлөк. Өтмө маани бөктөрүү - "эр эңиш" оюнундай башка бирөөлөрдү да жеңил-желпи бөктөрүп кетүүсү болуп атат. Т.а. адамдын өтө тыңдыгы, мыктылыгы. "Эр эңиш" оюнундай көрүп, образдуу айтканда, бирөөлөрдү артына "бөктөрүп" алуу-чудай күчүн билдирет.

Ой-пикирлер