Кирүү

Күтүүсүз күлкү

Күтүүсүз күлкү. Баамдоодо мунун эки жагдайы сезилет.
Биринчиден, күлкүчүлөр болот, бир кездеги бирдемелери эси-не кылт этет. Мында ал ак дилде каткыра күлүүсү билинип турат;
Экинчиден, эмки сөз күтүүсүз күл үүсү - айрымдар бирөөнүжак-тырбоосу, ал күлкүсү аркылуу аны сындыруусу, ошонусу менен өзүнүн ага карата болгон ниетин, ачуусун, т.а. ой-пикирин алдыртан чыгарып.алуусу. Албетте, бул -терс көрүнүш.

Ой-пикирлер