Кирүү

Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт

"Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт". Создун оз маанисинде туюндурганда эки эмес, он кочкордун башы бир казанга боркулдап кайнап бышатдечи. Отмо маанисин түшүндүргөндө:

Биринчиден, куш төрөсү буудайык дейли, ал башка жаныбар-лардын өзүндөй барктууларына канчалык каршы болсо да катыл-байт. Ал сокур сезиминде озундей корет, эрдигин баалайт. Бири-бирин алыша албашы ыктымал. Мисалы, эки берендин уруктук туйулдугу бир уяда да жетиле албашы, бири-бирин жоюша алба­шы мумкун;

Экинчиден, бул макал мансапка байланышат. Жетекчи болгон-дор бир орунда быгыша албашы, биринен бири кыйын сезиши, ошен-тип, талаша, текөөрдөшүп, иштеше албашы да абзел... Макал ушуну түшүндүрөт.

Ой-пикирлер