Кирүү

"Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун"

"Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун". 1. Касапчы - малды, анды, кайберенди, деле, жан-жаныбарды союунун чебери. Бул макал етмо мааниде айтылууда. Мисалы, колдогу малды союуда, мууздоо.

терисин сыйруу, мүчөгө ажыратуу, бузуу, жиликтөө, устукандоо өңдүү жолдору бар. Мында соз кыябы ошол ыкмаларды ирээттуу, таза, нарк-туу, бири-бирине ооштурбай аткаруу жөнүндө болуп отурат.

2. Деле бети келген ишти так, топ, даана, мандай жара абийирдүү, адилеттүү майын чыгара аткарган адамдарга карата да айтылат.

Ой-пикирлер