Кирүү

Төлгөчү

Төлгөчү. Бул - 41 кара ташты "сүйлөтүүчү" ленде. Адамдар алые жол-сапар чеккенде, мал-сал жоголсо, же кепке кудай жолун-да жургонде ж.б. шарттарда касиеттүү адамдардан төлгөөчүлөр чыгат. Аны кесип тутат. Жайнамазга 41 ташты сүрүп, учтен уч сапар белуп, топ ташты карап, адамдын тагдыры тууралуу суйлей баш-тайт. Телго салаарда таштар "ачык айтып, ак суйле" деп чекесине, колуна, оозуна тийгизип, анан ишти баштай турган. Мурун "41 таш­ка ишенбейсиңби?" - деп, бул эм-домго ишеним артылган. Кийин: "Ботом, 41 ташка да ишенет турбайбы",-деп калышкан.

Ой-пикирлер