Кирүү

Өз ордун таба билүүсү

Өз ордун таба билүүсү. Бул - пендедеги алымдуу касиет. Жашоодо ар адамдын алган баасы, баркы бардыгы. Ал ошого алым-дуулугун, жарамдуулугун тандай билүүсү. Бирок, айрымдарындай сапаттарга ээ эместиги. Кайра биреелерге таандык, ошол гана эге-дер орунга баш коюусу:
Биринчиден, кимдин кимдигин, ошол куттуу жайга татыктуулу-гун калың элдин калыс таразасы так тартып коюусу.

Ой-пикирлер