Кирүү

Бышмана

Бышмана. Бул - элдик жорөлгө. Тирүүчүлүкто адамдар бири-бири менен мамиледе, алды-бердиде болушат. Андыктан соода-сатыктар арада жүрот. Негизи, убадага туруу, ар иштин оз учурунда болушу, натыйжасына чыгуусу тактыкты, топтүктү билдирет. "Ал алыш-беришке туура жүрет", "Ал, кокуй, алганга бар, бергенге жок", "Убадага турбайт" - ендүү кер-тирүүлүкте сезсүз айтылат.
Бышмана - убададан тайгандардан доолашып алынуучу, бер-бей кое албоосу, шарт боюнча кыңк этпей, белгилүү елчемде бир-деме таштоосу. Азыркы "залог коюу" буга үндешет.

Ой-пикирлер