Кирүү

Шылдыңкөйлүк

Шылдыңкөйлүк. Бул - адамдардын терс көрүнүштөрүнүн бири. Мүнөздөрү ар кыл пенделер бар. Алардын жүрүш-турушу-на бирдей мамиле кыла билбөөчүлүк. Тарбия-таалимдин жетиш-сиздиги, бирөөнү келеке кылуучулугу, ал адамдын кополдугу, өзүнүн начардыгын сездирүү. Айрым оң жагдайларга көнүмуш адаттары аркылуу мамиле жасоочулук. Бирөөнүн кичине кемчи-лигин билип калса, ага адамдай эмес, кайра өзүнүн жеңил ойлу-улугун, көөдөнүн көрсөтүүчүлүк, аны укмуштантып, алып учуп кетүүчүлүк. Шылдың - жагымсыз маанидеги түшүнүк. Шылдың-доо-бирөөгө карата аны багыттоо. Шылдыңкөйлүк-өзүнчө адам-зат пендесиндеги одоно туюнтма, түшүндүрмө. Мындай сапат-тар боло берүүчү зарылдык. Аскиялоо, мазактоо, тапандык кы-луу өңдүүлөр буга үндөшөт. Мындай жандар бирин-бири кайта-лайт. Буга дагы үндөштүк-ээн ооздук, келжиректик, маңыздык, бабырдык, ырсаңдоочулук. Жарык жана жалган жашоодо бир жаралып келүүчүлөрдүн олдоксондугу, уюткулуу журтчулукта-гы айрымдардын дайны жок жашап өтүүсү...

Ой-пикирлер