Кирүү

Эки эринди катуу жумуу, мурчуюу

Эки эринди катуу жумуу, мурчуюу. Бул да бири-биринин ой-пикирлерин алдыртан түшүндүрүү-түйүндүрүү. Т.а. ээги эринди ка,-туу жумуу бирдемеге нааразылыгы. Анан мурчуюп коюшу - анын туура эмес иш кылып жатканына алдыртан сес көрсөтүүсү. Мында каш-кирпиктери өзгөрө түшүүлөрү.

Ой-пикирлер