Кирүү

Эл ичи - элек

Эл ичи - элек. Элек - ун, талкан ж.б. майдасын еткеруп, улпа-гын, кебегин ж.б.ларын калтырып калуучу буюм. Мунун торко элек (эң майдасын өткөрүүчүсү), кезек элек өңдүү түрлөрү бар. Демек, сез маанисинде айыл арасында ар кандай адамзат пенделеринин жүрүш-туруштары жалпы элдин калыс сынынан өтүп турат.
Биринчиден, айрымдар туура сүйлөйт, алар оң ой-пикирде бо-лушат. Адамдарга калыс баасын ыйгарат;
Экинчиден, уккандарына кошуп, көбүртүп-жабыртып айтуулар бар. Биреелерге да жеткирет. Жана башкалар угуп, ого бетер ко-шумчалап, калыстык кайра четтеп калат. Мындан "элдер эмне де­бейт, алардын бою бирдей болсо да, ою бирдей эмес. Ар кандайча айта беришет" - деген тыянак келип чыгат.
Ийменүү - кичипейилдик, адамдын мүнөзүндөгү жумшактык,
назиктик.

Ой-пикирлер