Кирүү

Үй тигүү

Үй тигүү. Бул каадалуу салттардын бири. Боз уй тигуу аракети-не даярдыкты уй кетеруу деп коет. Анын ички-сырткы жасалгасы ойдогудай болушу керек. Адатта, боз уй кетеруу тууралуу эл кабар-дар болушат. Ал боюнча уй ээси кутунет. Боз уйдун жыгачы гана болот. Ал уйго биреелер кийиз алып келет. Дагылары жип-шуусун, бел кырчоосун, жок дегенде шоонасын, айрымдары дасторкон жа-сап келишип... Айыл ичи өзүлөрү эле бир өргөө кетеруп коюшат. Муну тоолуктардын ат көтөргүс пейили, ата-бабадан калган айкердугу, жоомарттыгы деп түшүнөбүз. Демек, ырым-жырымдары жасалуу аркылуу боз уй тигилет.

Ой-пикирлер