Кирүү

Музоосунда сүздүрүп

Музоосунда сүздүрүп. "Музоосунда сүздүргөн, өгүз болгондо да жалтанант" (макал). Ар дайым мал чарбачылыгын медер тутуп, жашоо-тиричиликтеринен, ой-пикирлеринен ошол тарапка ете эле ооп келген элибиз өтмө маанилүү сөздөрдү ошол мал чарба багы-тынан алышканы белгилүүдүр. Анткени беш түлүктүн кыял-жорук-тарын, жашоолорун ж.б. касиеттерин мыкты өздөштүрүшкөн... Деле адамбы, айбанбы айрым белгилери окшошо түшөт. "Музоо кезинде суздуруп койгондун" маани жайы - жаш кезинде суздуруп койгон. Жаш кезинде кордукту коп тартты, ошондон жалтак, жер карама болуп калды, ойде карап сез ката албайт-сыяктуу мүнөздөмөлөр келип чыккан.

Ой-пикирлер