Кирүү

Шодокондун бүркүтүндөй жутунуп

"Шодокондун бүркүтүндөй жутунуп". Бул - ач кез адамдын кейипкерин берүү. Болжолдо, Шодокон аттуу мунушкер болсо керек. Анын буркуту кыраан чыккан го. Өтмө мааниде алганда, ал уламыш-ка айланган. Буркут эки тулкуну эки колуна чеңгелдеп, бирөөнү оозу-на тиштеп баратса, бир тулку качыптыр да. Аны алуучу жери жок, эки көзүн кымындатыптыр... Лакаптын төркүнү адам дуйнеге тойбойт, кара топуракка гана тоет. Адам пендеси тирүүчүлүктө, ушинтип, ты-тына берет. Алдым, жуттум, ачкездук, сугалактык, бул жашоодо боло берээри көрүнүп турат.

Ой-пикирлер